Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Prispejte svojim názorom!
17 marec 2014

Prispejte svojim názorom!

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o tom, že pracovná skupina pre strategické plánovanie a programovanie budúceho programu maďarsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce pre obdobie 2014-2020 sa na svojom piatom zasadnutí, ktoré sa konalo
v dňoch 14-15. januára 2014 v Senci, dohodla na nasledovných tematických cieľoch (TC) budúceho programu v súlade s požiadavkami EÚ:

TC3 Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
a) podpora podnikania, najmä prostrednictvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov
c ) podpora budovania a rozširovania moderných kapacít pre vývoj produktov a služieb

TC6 Ochrana životného prostredia a presadzovanie udržateľného využívania zdrojov
c) zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva
d) ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete NATURA 2000 a zelených infraštruktúr

TC7 Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
a) podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)
c) vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobiliti

TC8 Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora mobility pracovnej sily
b) podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť prostredníctvom rozvoja vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a zvyšovania dostupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov
c) podpora udržateľného a kvalitného zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily prostredníctvom podpory miestnych iniciatív v oblasti rozvoja a pomoci štruktúram susedských služieb na vytvorenie pracovných miest, ak tieto činnosti nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1304/2013 Európskeho parlamentu a Rady
i) podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora mobility pracovnej sily integrovaním cezhraničných trhov prác, vrátane cezhraničnej mobility, spoločných miestnych iniciatív zamestnávania, informačných a poradenských služieb a spoločného tréningu

TC11 Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnej verejnej správy
Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy podporou právnej a správnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa programovania alebo pripomienky k navrhnutým tematickým cielom, môžete nám napísať na túto adresu: HUSK_TO@vati.hu.

Vaše pripomienky budú preskúmané a spracované podľa relevantnosti návrhov.

Ďakujeme Vám za Váš príspevok pre náš ďalší program. Budujme budúcnosť spoločne. Budujme partnerstvá.